"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Aktualność "Przekazanie przedmiotu z majątku podatnika celem uregulowania jego zobowiązań podatkowych nie jest opodatkowana podatkiem VAT"

dodano: 2017-05-26Przekazanie przedmiotu z majątku podatnika celem uregulowania jego zobowiązań podatkowych nie jest opodatkowana podatkiem VAT


Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 maja 2017 r.


 w sprawie C - 36/16


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że


„Artykuł 2 ust. 1 lit. a) i art. 14 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że przeniesienie własności nieruchomości przez podatnika podatku od wartości dodanej na rzecz Skarbu Państwa państwa członkowskiego lub jednostki samorządu terytorialnego takiego państwa, następujące, tak jak w postępowaniu głównym, tytułem zapłaty zaległości podatkowych, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów podlegającej podatkowi „


W Opinii Rzecznika Generalnego z dnia 16.02.2017 roku do niniejszej sprawy znajduje się również szczegółowe wyjaśnienie niebezpieczeństwa nieopodatkowanej ostatecznej konsumpcji, gdy przekazanie świadczenia w naturze w miejsce zapłaty nie zostało potraktowane jako działalność gospodarcza. Rzecznik zauważa, że takie niebezpieczeństwo istnieje jednak tylko wtedy, gdyby świadczący na podstawie swojej właściwości jako podatnik VAT dokonał już odliczenia podatku naliczonego odnośnie do przekazanego towaru.

Temu niebezpieczeństwu zapobiegają jednakże w ramach systemu przepisy art. 16 (a także art. 26) dyrektywy VAT. W przypadku gdy zapłata podatków za pomocą świadczeń w naturze nie stanowi działalności gospodarczej, wtedy z momentem przekazania w miejsce zapłaty przedmioty te zostaną wyprowadzone z przedsiębiorstwa w celach innych niż prowadzona działalność. Na podstawie art. 16 dyrektywy VAT zostanie wtedy przeprowadzona korekta dokonanego odliczenia podatku naliczonego, co w konsekwencji udaremni powstanie nieopodatkowanej konsumpcji ostatecznej. Podatnik VAT będzie wówczas traktowany jak osoba prywatna, która oddaje państwu przedmiot celem uregulowania zobowiązań podatkowych. W ten sposób zostanie w rezultacie zapewnione równe traktowanie wszystkich płatności podatkowych wszystkich osób zobowiązanych do zapłaty podatku, niezależnie od tego, czy osoby te (mniej lub bardziej przypadkowo) jednocześnie są jeszcze podatnikami VAT.

 W rezultacie przekazanie w miejsce zapłaty przedmiotu z majątku podatnika celem  jego zobowiązań podatkowych nie stanowi działalności gospodarczej, w ramach której podatnik działałby „w takim charakterze” w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT.

Ocena ta stosuje się również w sytuacji, gdyby podatnik przekazał przedmiot zwykłego obrotu w ramach swojego przedsiębiorstwa. W takim przypadku nie ma miejsca transakcja podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT.

(źródło: CURIA – Dokumenty)
Napisz do nas


Kancelaria Prawno-Podatkowa Katarzyna Oziębłowska Doradca Podatkowy

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
Email:
doradca.podatkowy@ozieblowska.pl
Telefon:
602 770 701, 58 623 00 71
Projekt i wykonanie BerMar multimedia